Regulamin cyklu turniejów ICE-WATCH BEACH VOLLEYBALL CUP 2017

 1. Organizator i miejsce cyklu turniejów
 2. Daty turniejów
 3. Zgłoszenia
 4. Uczestnictwo w turnieju
 5. Zasady rozgrywek
 6. Zasady naliczania punktów rankingowych
 7. Nagrody
 8. Zasady składania protestów, odwołań i zażaleń
 9. Postanowienia końcowe

I. Organizator turnieju

Organizatorem turniejów jest Pasbud Roman Roszkowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kwatery Głównej 46b m 40, 04-294 Warszawa. Turnieje rozgrywane będą w MONTA Beachball & More w Warszawie (00-468) przy ul. Zaruskiego 12.

II. Daty turniejów:

I. 04.06.2017 (odbył się)
II. 11.06.2017 (odbył się)
III. 25.06.2017 (odbył się)
IV. 9.07.2017 (odbył się)
V. 30.07.2017 (odbył się)
VI. 6.08.2017 (odbył się)
VII. 27.08.2017 (odbył się)
VIII. 10.09.2017 FINAŁ

III. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie organizatora pod adresem http://www.montaclub.com.pl.
 2. W formularzu należy podać: imiona i nazwiska osób biorących udział w turnieju oraz dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu.
 3. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Wpisowe do każdego turnieju wynosi: 50 zł od pary. 
 5. Wpisowe można opłacić gotówką w dniu turnieju bądź przelewem na konto bankowe organizatora ( konieczność okazania powierdzenia wpłaty). W ramach wpisowego wszyscy startujący zawodnicy otrzymają od organizatorów koszulki turniejowe. Każdemu zawodnikowi przysługuje 1 koszulka, której odbiór należy potwierdzic w biurze zawodów. Organziator nie ponosi odpowiedzielności za zgubienie czy zniszczenie koszulki.
 6. Zasady obowiązującego regulaminu uczestnicy potwierdzają podczas wysłania zgłoszenia zaznaczająć check box “Zapoznałem się i akceptuję regulamn rozgrywek ICE WATCH BEACH VOLLEYBALL CUP 2017 ”.

IV. Uczestnictwo

 1. Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny, każdy biorący w nim udział czyni to na własna odpowiedzialność.
 2. Zaleca się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
 3. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna, że zawodnik nie ma przeciwskazan zdrowotnych i bierze udział na wlasne ryzko.
 4. Organizator zaleca aby zawodnicy biorący udział w turnieju wykupili ubezpieczenie NNW.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów.
 6. Wykluczony jest udział zawodników kontuzjowanych oraz pod wpływem środków odurzających.
 7. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców, osoby towarzyszące podczas turnieju.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek. 
 9. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych , dostarczona do organizatorów przed pierwszym turniejem, w którym dana osoba startuje.
 10. W turnieju nie mogą brać udział zawodniczki/ zawodnicy kadry narodowej siatkówki plażowej.
 11. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika w fotorelacji i nagraniach filmowych oraz dźwiękowych z imprezy. Niniejsza zgoda obejmuje prawo wykorzystania i udostępniania przez Organizatora w sposób komercyjny fotografii, filmów, nagrań dźwiękowych z wizerunkiem Uczestnika do celów marketingowych, w szczególności poprzez umieszczenie zdjęć i nagrań na stronie organizatora: www.montaclub.com.pl, mediach społecznościowych https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/, jak również ich publiczne udostępnienie i odtwarzanie na materialnych nośnikach znajdujących się w obiekcie.
 12. Uczestnicy imprezy w każdym czasie mają prawo odwołać w formie pisemnej zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora. 
 13. Organizator zastrzega sobie prawo rozpowszechniania zdjęć, na których widnieją Uczestnicy imprezy bez ich zgody, jeżeli ich wizerunek stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza co jest zgodne z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 14. Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.
 15. Drużyna, która spóźni się więcej niż 10 minut zostaje przegrana bez możliwości gry (walkower).

V. Zasady rozgrywek

 1. Mecze rozgrywane będą zgodnie z aktualną wersją "Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową PZPS".
 2. Siatka damska zawieszona jest na wysokośći 224 cm.
 3. Siatka męska zawieszona jest na wysokośći 242 cm.
 4. Minimalna liczba par uczestniczących w turnieju wynosi minimum 20 (suma).
 5. Maksymalna liczba par uczestniczących w danej kategorii wynosi 32.
 6. Mecze będą rozgrywane system brazylijskim do dwóch przegranych meczy.
 7. W przypadku większej ilości drużyn organizator może rozegrać wstępne mecze eliminacyjne z wyłączeniem najlepszych drużyn z rankingu.
 8. System rozgrywek każdego turnieju zostanie tak zaplanowany, aby każdy zgłoszony zespół rozegrał minimum dwa spotkania.
 9. Mecze będą rozgrywane w formie do dwóch wygranych setów (do 15 pkt z przewagą dwóch punktów). Tie break (do 15 pkt z przewagą dwóch punktów).
 10. Organizator ma prawo do zmiany ilości rozgrywanych setów (1 set do 21 pkt z przewagą dwóch punktów), bądź do dwóch wygranych setów (do 21 pkt z przewagą dwóch punktów).
 11. Każda drużyna ma prawo do wzięcia jednego czasu w secie.
 12. Na każdym turnieju zawodnicy zdobywają punkty rankingowe.
 13. Każdy z zawodników gromadzi punkty indywidualnie.
 14. W pierwszym turnieju zostanie przeprowadzone losowanie z rozstawieniem par do drabinki.
 15. Zespoły startujące w następnych turniejach będą rozstawiane zgodnie z uzyskaną ilością punktów rankingowych z poprzednich turniejów Monta Beach Cup 2017.
 16. W sytuacji kiedy dwa (lub więcej) zespołów będą miały taką samą ilość punktów losowanie przeprowadza samodzielnie organizator.
 17. Zespoły nie posiadające punktów rankingowych, będą rozstawiane wg losowania przed turniejem.
 18. W uzasadnionych przypadkach (kontuzja, sprawy losowe), po dokonaniu zgłoszenia zespół ma prawo skorygować swój skład.
 19. Organizator opublikuje miejsce klasyfikacji końcowej wraz z punktami po zakończeniu każdego turnieju.

VI. Zasady naliczania punktów rankingowych

 1. Zawodnicy otrzymują punkty za udział zgodnie z tabelą:
 2. Organizator opublikuje miejsce klasyfikacji końcowej wraz z punktami do 48h po zakończeniu każdego turnieju.
 • 1 mc-20 pkt
 • 2 mc-18 pkt
 • 3 mc-16 pkt
 • 4 mc-14 pkt
 • 5- 6 mc- 12 pkt
 • 7- 8 mc 10 pkt
 • 9-12 mc- 8 pkt
 • 13-16 mc-6 pkt
 • 17-24 mc -4 pkt
 • 25-32 mc-2 pkt
 • 33-41 mc-1 pkt

VII. Nagrody

 1. Zawodnicy i zawodniczki drużyn, którzy zajmą miejsca I-III w poszczególnych turniejach otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe od sponsorów.
 2. Organizator przewodzial nagrodę główną dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika, którzy zdobyli najwyższą ilość punktów rankingowych w calym cyklu turnieju ICE-WATCH BEACH VOLLEYBALL CUP 2017 tj. edycjach I-VIII. Punty przyznawane sa zgodnie z zapisem dotyczacym punktów rankingowych w regulaminie turnieju pkt. VI nr 1.
 3. W przypadku gdy 2 lub więcej zawodnikow otrzyma taka sama luczbe punktow, o wygranej w rankingu decyduje, w kolejności:
  1. liczba obecnosci w edycjach turniejowych (I-VIII)
  2. Iiczba I miejsc na podium, liczba II miejsc na podium i liczba III miejsc na podium.

VIII. Zasady składania protestów, odwołań i zażaleń

 1. W trakcie meczu zawodnikowi (zawodniczce) przysługuje prawo do protestu zgodnie z Przepisami Gry.
 2. Zgłoszenie protestu jest inicjowana tylko i wyłącznie przez kapitana zgłaszającego formalnie w wyraźny, jednoznaczny sposób swoją chęć protestu w trakcie meczu przeciwko otrzymanemu wyjaśnieniu zastosowania lub interpretacji przepisów gry.
 3. Protest musi być zgłoszony organizatorowi wyłącznie przez kapitana.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany terminu bądź odwołania go na conajmnije 24 godziny przed w przypadku złych warynków meteorologicznych.
 2. Informacje o zmianach będa dostępne na stronie www.montaclub.com.pl oraz na profilu facebook https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu lub liczby rozgrywanych turniejów z przyczyn od niego niezależnych.
 4. Złe warunki meteorologiczne rozumiane są gdy temperatura powietrza jest mniejsza niż 14 stopni celciujsza bądź intensywnych opadów uniemożliwiającego rozegranie turnieju bądź jego kontunuacja.
 5. Przerwanie turnieju ( z powodu złych warunków meteorologicznych).
 6. W szczególnych przypadkach system rozgrywania turnieju może być zmieniony i ustalony przez organizatora zawodów w porozumieniu z zawodnikami.
 7. W przypadku konieczności przerwania turnieju postępuje się następująco:
  i.          Sporządza się Klasyfikację Końcową Turnieju na podstawie wyników meczów zakończonych do momentu przerwania turnieju,
  ii.         Zespołom, (każdemu zawodnikowi) których miejsc w Klasyfikacji Końcowej Turnieju nie da się ustalić, przyznaje się równą ilość punktów rankingowych będącą średnią arytmetyczną punktów rankingowych przewidzianych dla tych miejsc.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników, zdjęć, imion i nazwisk uczestników na stronie internetowej www.montaclub.com.pl oraz na profilu facebook https://www.facebook.com/MontaBeachVolleyClub/.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
 10. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
 11. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela jest zabronione.